Page 1 - Texas811 Magazine 2018 Issue 4
P. 1

I
 _ , ‘ q
x‘ _ i_. K _.
_.,__. .. I I
. » 1 ~,
' V . ' _ .‘ 1;‘; ‘_‘
_ " ' c..\ ‘ 1‘ .." . _~£
r_:' ‘ - 4 ' 7.’ ‘_‘
- ‘ ‘ 1 ' ‘ V ’ ‘I ,
. I j 1 4
‘ Supply-Sidewater
Efficiency Strategies
A,     
H, ~  , >;,,a«~_g;g;%;;‘.;.:sQ,z:=.;,;,‘g?-g<.:: :3, r" . 7,-..;€«..§=r3*#£y;ng;.;_7': »<;,,,:~g ,r_,;- in
1.‘  " ‘:§?‘:?!3‘3,7§=§,‘E;g‘*‘.=‘3;“f§j})§;?$°*¢$~52” ?T,’e£f-°1."’=""“‘:'3‘.=35.’«fif!""53
 
 ,  
  
 ., 1}‘! » 3,’ W-_ _”~ , ‘ ‘vv ‘pm’ A . ‘wit;-A £54: _ v‘ **.f.V;_v
 .~» 2' 41,- . ‘ ;:t«:...: V ta §‘41£5‘;..“*f   1   2   3   4   5