Page 12 - Texas811 Magazine 2019 Issue 1
P. 12

’~;‘2,« 2;}; l '

     
 
  I
 
, , V :3 ="“ " 7‘ r ‘
  _£ 1  ‘ ;
  U  
   GA‘
 vs
5?} ,\ .
 ; \ :MEflGEucy
fix/:« ‘ VV\ °
 °”\
A Q, 4.5’
4, _ Z 
’ , '4: ’
. 152.”? K’
g‘ M  »4~
V .  3; zy
, 1?; "
’f/
   10   11   12   13   14