Page 1 - Texas811 Magazine 2019 Issue 2
P. 1

-Tnvne 
' ‘. V, 4 V ' .'_.“:_; '
_ I! 
V ' ‘Er . .. -_ 5 31.5
 . I“-— ‘if ’
 .. _ ‘, z , N .
.~._ 1‘ ,3‘-‘iv yr ‘ , _ 
f \L FA ' V “fi§,e\. N.‘ ’’ [lag -
' ., ,. ' if ' ' '7"-_~
: fl I~ 2: ‘K s \« _
-Si 3 ' '— \ LQ ‘ ’ 0
¢ T , ~..~\..;s\ : vise .
g ‘E _ ‘*4 h ' ,7: ‘ f~ CosI1yp’n_dd'erous _
. ' ‘ _ ‘ -. -:-.-i\«: -:.':‘_I: ‘LJ'’'-''.;'- 1: ¥
L _ _‘U 1- : I7 :I!‘.i!HE’:!!;1l!:!:‘;:l!!:‘]u:~.
I ., .1’ /-: .>‘ "T H V H A
1 H _ » .-  ‘  ~.
‘ 7’ I ;, x,_rl.‘.,‘J_»i‘ “ V . .-
;» v,’-1.3;‘-.‘.-._.+~_y'...g, - .
_ ‘~19 ~, : ‘ . » 3 I ;_y ~ _
 _a I '7 7‘ 
' -4! V \ — u‘ , ' .r K 

   1   2   3   4   5